Kompleksowa obsługa biznesu

Skorzystaj z
Naszych Usług Kancelaria Prawna Poznań

Oferta Biznesowa i Korporacyjna

Nasza wizja - Być solidną częścią Twojego biznesu
Nasz cel - Zapewnić bezpieczeństwo Twojej firmy.
Nasze motto - Rzetelność i kompetencja drogą do partnerstwa opartego na zaufaniu.

 

Obsługa prawna

Zajmujemy się  obsługą prawną w ramach stałej współpracy lub jednorazowych zleceń. Świadczymy pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego w tym: analiza oraz przygotowanie kontraktów, reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed ZUS, reprezentowanie klienta przed sądami w sprawach cywilnych, pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków UE, pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę dla pracowników z poza UE. Obsługa inwestycji w tym o charakterze budowlanym oraz wszelkie sprawy dotyczące nieruchomosci.

 

Windykacja

Prowadzimy w imieniu klienta postępowania windykacyjne na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. Przy pomocy współpracujących z naszą kancelarią detektywów prowadzimy poszukiwania majątku i osób zobowiązanych.

 

Zakładanie spółek, fundacji i stowarzyszeń

Osobom chcącym założyć spółkę prawa handlowego doradzamy w wyborze najbardziej korzystnych dla nich rozwiązań. Przygotowujemy umowy spółki i prowadzimy postępowanie rejestracyjne przed sadem gospodarczym. Pomagamy w zakładaniu fundacji i stowarzyszeń w tym klubów sportowych.

 

Usługi pozostałe

 

Bezpieczeństwo danych

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych, określających fizyczny stan ochrony danych osobowych pod względem zgodności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz treści Rozporządzenia MSWiA z dnia
 • 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
 • przygotowanie instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, wykorzystywanymi do przetwarzania danych osobowych;
 • wydawanie upoważnień dla pracowników przetwarzających dane osobowe;
 • wydawanie pracownikom oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji dotyczących Urzędu;
 • przygotowanie ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • przeprowadzanie rejestracji zbioru w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrona Danych Osobowych, łącznie z obsługą korespondencji we wskazanym Urzędzie;
 • sprawdzenie historii wykonywania czynności służbowych przez każdego pracownika w firmowych stanowiskach komputerowych.

Dodatkowo oferujemy stałą miesięczną obsługę, dotyczącą usług związanych

z prawidłowym i rzetelnym nadzorem z zakresu bezpieczeństwa danych, tj.:

 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a przede wszystkim:
 • nadzór nad wdrażaniem odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych
 • i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;
 • wykrywanie i natychmiastowe reagowanie na wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
 • podejmowanie działań w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
 • stałe monitorowanie i cykliczne przeprowadzanie kontroli wdrożonych zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych;
 • nadzór nad dostępem do informacji zawierających dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych oraz natychmiastowe przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych do ich przetwarzania;
 • nadzór oraz cykliczne aktualizowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych;
 • prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych;
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych;
 • wydawanie zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych;
 • wydawanie upoważnień osobom przetwarzającym dane osobowe;
 • przeprowadzanie wewnętrznych audytów ochrony przetwarzanych danych osobowych;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem audytów wewnętrznych;
 • nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
 • wskazywanie nowych rozwiązań dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach komputerowych przetwarzających dane osobowe;
 • przeprowadzanie czynności wyjaśniających w sytuacjach naruszeń zasad ochrony danych osobowych;
 • przeprowadzanie rejestracji zbioru lub zbiorów w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, łącznie z obsługą korespondencji z wymienionym Urzędem i naniesieniem wszelkich poprawek i aktualizacji.

Korzyści dla firm:

 • ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów oraz odpowiedzialności karnej;
 • gwarancja profesjonalnego wdrożenia systemu ochrony danych osobowych oraz ciągłego nadzoru nad jego aktualizacją;
 • zmniejszenie kosztów poprzez usługę outsourcingu;
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy;
 • zapoznanie pracowników z konsekwencjami naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
 • aktualizacje zabezpieczeń w systemach teleinformatycznych;
 • zapewnienie profesjonalnej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych.

Wywiad gospodarczy

Czynności do spraw gospodarczych:

 • weryfikacja wiarygodności firm;
 • analiza sytuacji prawnej i ekonomicznej kontrahenta;
 • sprawdzenie wiarygodności, lojalności i uczciwości pracownika;
 • ustalenie majątku;
 • wspieranie w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • przeciwdziałanie bezprawnemu wykorzystywaniu znaków towarowych;
 • wykrywanie urządzeń podsłuchowych w pomieszczeniach oraz w pojazdach;
 • analiza zabezpieczeń fizycznych oraz teleinformatycznych przedsiębiorstwa;
 • weryfikacja wykonania czynności związanych z wypłatą odszkodowań.
 • weryfikowanie zwolnień lekarskich
 • badania wariograficzne;
 • inne nietypowe sprawy.

 

 

Usługi BHP

Świadczymy usługę pełnienia zadań służby bhp  (art. 237 11 K.p)  w formie zapewniającej przestrzeganie przez zleceniodawcę wymogów przepisów, co służy ograniczeniu ryzyka wypadków przy pracy, w tym:

bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów,

przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy,

opracowywanie dokumentacji powypadkowej,

udział w reprezentowaniu klienta przed organami kontroli państwowej nad warunkami pracy (PIP, PIS, UDT i inne),

przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru bhp,

szkolenia bhp wszystkich stopni.

Osobisty opiekun Twojej firmy

Odpowiedzialność  w jednych rękach

 Dla podmiotów związanych stałą umową  przydzielamy jednego opiekuna, który koordynuje obsługę Państwa firmy. Naszym zamierzeniem jest, aby każda sprawa niezwłocznie trafiała do właściwej komórki, tak aby w możliwie najkrótszym czasie uzyskać pożądane rezultaty satysfakcjonujące naszych klientów.